Sut i Adeiladu Sylfaen Lwyddiannus ar gyfer Eich Gyrfa Entrepreneuraidd

Mae gennym ni i gyd weledigaethau mawreddog – eistedd ar draeth gyda diod oer mewn llaw, y Lambo valeted gerllaw wrth i ni syllu allan ar y dyfroedd clir, grisial glir. Neu efallai eich bod chi’n fwy o fila ar lan y llyn, kinda gal neu foi gyda’r Rolls wedi parcio yn y dreif. Y ffaith yw, pan fyddwch chi’n lansio’ch breuddwyd entrepreneuraidd, rydych chi’n gweld eich hun yn gwneud pethau mawr. Rydych chi’n rhagweld y gwobrau mawr a’r ffordd o fyw anorchfygol sy’n aros amdanoch chi.

Er ein bod ni i gyd eisiau profi’r manteision o’r hyn rydyn ni’n ei adeiladu, mae’n rhaid i ni yn gyntaf sefydlu ein hunain yn gadarn gyda strwythur sy’n ein gosod ni ar gyfer llwyddiant yn y dyfodol. Mae angen cynllun gêm i fynd â chi yno. Mae hynny’n golygu bod eich llwyddiant entrepreneuraidd yn seiliedig ar sylfaen sy’n eich gosod ar gyfer llwyddiant parhaus, hyd yn oed mewn amodau marchnad sy’n newid yn barhaus.

Mae gan y rhan fwyaf o entrepreneuriaid syniadau mawr ar gyfer byw’r freuddwyd – ond nid oes ganddynt gynllun. Felly, sut olwg sydd ar y cynllun hwnnw? Mae’n canolbwyntio ar y pethau sylfaenol sydd eu hangen arnoch i feithrin hunanhyder, cael eglurder ynghylch eich cynnig gwasanaeth/cynnyrch, a llunio eich cynllun busnes. Rydym yn sôn am fanylu ar yr hyn yr ydych yn ei wneud yn dda, sut y byddwch yn diffinio llwyddiant, a sicrhau eich bod yn gosod nodau cyraeddadwy. Mae hyn yn golygu gwneud y gwaith marchnata i benderfynu beth sy’n eich gosod ar wahân i’ch cystadleuaeth a pham y dylent brynu oddi wrthych sy’n hanfodol i lwyddiant.

Ydych chi’n barod i ddechrau? Gadewch i ni blymio i mewn.

Adeiladwch Eich Sylfaen

Pan fyddwn yn adeiladu sylfaen, rydym yn gwneud hynny oherwydd ein bod yn edrych i gyflawni CANLYNIADAU. Rydym am greu sefyllfa gadarn i weithredu ohoni ar gyfer llwyddiant yn y dyfodol. Rwy’n ei alw gan ddefnyddio “Cynllun Gêm” sy’n eich annog i weithredu a gwneud hynny gyda mwy o hyder ac argyhoeddiad.

Angerdd

Eich angerdd yw’r peth sy’n cynnau’r tân y tu mewn i chi ac yn dod â llawenydd a brwdfrydedd annisgrifiadwy i chi. Mae’n fwy na dim ond “hunch.” Mae’n emosiwn pwerus y gallwch ei ddefnyddio i harneisio tuag at y nodau a’r amcanion rydych chi’n gobeithio eu cyflawni.

Gallai enghreifftiau o angerdd fod:

  • Cariad at gerddoriaeth
  • Hapchwarae rhyngweithiol
  • Creu profiad bythgofiadwy i gwsmeriaid

Byddwch yn angerddol am yr hyn rydych chi'n ei wneud

Cryfderau

Meddyliwch am gryfder fel rhywbeth rydych chi’n ei wneud yn dda sydd naill ai’n dod yn naturiol i chi neu sydd wedi’i ennill fel sgil ar hyd eich taith. Ymchwil gan Darganfyddwr Cryfderau Clifton yn dangos bod pwyso ar eich cryfderau a’u defnyddio er mantais i chi yn arwain at enillion a thwf mwy. Mae hyn yn berthnasol i’ch taith entrepreneuraidd trwy ddeall yr hyn rydych chi’n ei wneud yn dda a chael adborth gan eraill i’ch arwain.

Gallai enghreifftiau o gryfderau gynnwys:

Gwerthoedd

Efallai mai gwerthoedd yw’r agwedd fwyaf sylfaenol ar adeiladu eich gyrfa entrepreneuraidd. Dyma’r cydrannau craidd â phrawf amser sy’n eich cadw chi wedi’ch seilio, yn hunanymwybodol, ac yn gadarn yn eich credoau a’ch gweithredoedd. Wrth i fywyd o’n cwmpas newid, mae gwerthoedd yn gweithredu fel y cysonyn sy’n ein canoli ac yn helpu i’n halinio â’n pwrpas.

Mae enghreifftiau o werthoedd yn cynnwys: uniondeb, gonestrwydd, dewrder, disgyblaeth, hyder, dyfalbarhad, cystadleurwydd.

Pwrpas

Fel y mae Simon Sinek wedi ysgrifennu amdano, eich pwrpas yw eich “Pam” ar gyfer byw. Os ydych chi’n mynd i dreulio amser, egni ac adnoddau ar fenter entrepreneuraidd, mae’n well i chi ddeall pam rydych chi’n ei wneud. Pan fyddwch chi’n glir ac yn cael eich gyrru gan bwrpas, rydych chi’n gweithredu o sefyllfa wych o hyder a dewrder.

Enghreifftiau o bwrpas:

  • Gwella’r ffordd y mae pobl yn cyfathrebu a helpu pobl i feithrin mwy o gysylltiadau â’r rhai y maent yn eu caru
  • Cynyddu mynediad at ddysgu ar-lein am gost isel
  • Gwella lles corfforol pobl a’u helpu i ddod o hyd i fwy o hapusrwydd

Pwrpas mewn entrepreneuriaeth

Cenhadaeth

Mae gan bob busnes a busnes cychwyn gwych genhadaeth. Felly dylai pob entrepreneur. Mae cenhadaeth yn ymwneud â’r hyn rydych chi’n ei wneud, pwy rydych chi’n bwriadu ei wasanaethu, a sut y byddwch chi’n diffinio llwyddiant – gan arwain at y nodau mawr rydych chi am eu cyflawni. Meddyliwch yn y llun mawr, heb ei ynysu i dasg tymor byr yn unig.

Enghreifftiau o genhadaeth:

  • I wneud bywoliaeth sy’n fy nghefnogi i a fy nheulu ac yn rhoi’r rhyddid i mi weithio unrhyw le yn y byd
  • Dyfeisio cynhyrchion newydd ar gyfer y farchnad sy’n cyfoethogi bywydau pobl eraill
  • Tyfu a dysgu bob dydd tra’n darparu’r rhai rwy’n eu harwain â manteision addysg barhaus

Nodau

Chi sy’n berchen ar eich nodau a dylent arwain yn uniongyrchol at yr union ganlyniadau rydych chi am eu cyflawni. Eto, meddyliwch am y darlun mawr yma. Gallwch chi gynllunio’ch canlyniadau yn gyntaf a chreu nodau sy’n ffurfio’r bont i’w cyflawni. Mae nodau yn seiliedig ar amser a dylent fod yn bethau y gallwch eu cyflawni o fewn rheswm. Peidiwch â gosod nodau sydd ymhell y tu hwnt i’ch galluoedd presennol. Dilyswch eich nodau gyda chyd-entrepreneuriaid a phobl rydych chi’n ymddiried ynddynt. Parhewch i’w gosod yn ddyddiol, yn wythnosol, yn fisol ac yn flynyddol. A pheidiwch ag anghofio dal eich hun yn atebol.

Atgyfnerthu Eich Sylfaen ar gyfer Amseroedd Da a Drwg

Meddyliwch am eich sylfaen yn yr un modd ag y byddech yn sylfaen tŷ.

Mae sylfaen tŷ yn cael ei adeiladu i fod yn ddigon cryf i bwysau’r tŷ, yn ogystal â thywydd cas a ddaw ei ffordd.

Nawr, meddyliwch faint mae eich sylfaen yn bwysig fel entrepreneur. Mae ar gyfer y dyddiau lle nad oes gennych y cymhelliant, yr egni na’r ffocws. Ni waeth faint rydych chi’n caru’r hyn rydych chi’n ei wneud, fe ddaw’r dyddiau hyn. Bydd eich sylfaen yn eich sylfaenu pan fyddwch chi’n colli cleient neu mae partner busnes allweddol yn penderfynu rhannu ffyrdd. Mae adfyd yn mynd i daro. Os nad ydych yn barod, gallwch gael eich difetha.

Mae eich sylfaen yno pan fydd newidiadau yn y farchnad yn digwydd a phatrymau prynu yn newid. Ac o ie – pan fydd pandemig byd-eang enfawr yn taro nad oes neb yn gwybod yn iawn y bydd yn dod i ben. Hynny, hefyd.

Sylfaen gyrfa entrepreneuraidd

Ymddiried yn Eich Profiad

Pan lansiais fy ngyrfa fel hyfforddwr gweithredol ac ymgynghorydd arweinyddiaeth, roeddwn i’n dibynnu’n helaeth ar fy mhrofiad yn gweithio i un o’r cwmnïau ymgynghori rheoli gorau yn y byd. Rydw i wedi chwarae hynny i fyny mewn sgyrsiau rydw i wedi’u cael i ennill busnesau newydd a hefyd wedi sylweddoli cymaint y gwnaeth y sylfaen honno mewn gwasanaethau proffesiynol fy helpu i greu fy rhaglenni a fy strwythur busnes.

Edrychwch yn ôl ar eich profiadau, eich sgiliau, a’ch doniau naturiol a chymysgwch hynny â’r hyn rydych chi’n angerddol amdano. Dyma lle bydd eich dychymyg creadigol yn hedfan ac yn caniatáu ichi adeiladu rhywbeth unigryw. Mae’n ymwneud â datrys problem sydd ei hangen ar y farchnad a pharhau i ddysgu, tyfu ac addasu ar hyd y ffordd. Cyn belled ag y dymunwch wneud pethau newydd, peidiwch ag oedi cyn bod ychydig yn hen ysgol. Mae hynny’n golygu creu cynllun busnes.

Ni ddylai hyn fod yn ddewisol. Gweld hyn yn hanfodol. Gallu ysgrifennu’n gryno yn union yr hyn yr ydych yn bwriadu ei gyflawni yw’r hyn y mae’r manteision yn ei wneud. Nawr, peidiwch â mynd dros ben llestri na chael eich dal yn ormodol yn ei fecanwaith. Gallwch ddod o hyd i dempled syml ar-lein a dilyn hanfodion yr hyn rydych chi’n bwriadu ei wneud, y broblem rydych chi’n ei datrys, beth sy’n eich gwneud chi’n unigryw, a sut rydych chi’n bwriadu marchnata’ch gwasanaethau.

Os ydych chi am dyfu’ch busnes pan fyddwch chi’n cychwyn arni gyntaf, mae’r cyfryngau cymdeithasol yn hanfodol ar gyfer eich sylfaen farchnata. Mae angen i chi ddysgu sut i wahaniaethu eich hun. Yn gyntaf, mae’n werth trafod syniadau Sut rydych chi am leoli’ch brand.

Gallaf ddweud wrthych, os ydych chi’n grëwr, rydych chi’n mynd i fod eisiau i bobl glywed a gweld eich llais mwyaf dilys pan fyddwch chi’n postio ac yn rhannu ar gyfryngau cymdeithasol. Adeiladwch eich strategaeth o amgylch dilysrwydd, eich nwydau, a’r hyn sy’n gwneud eich arbenigedd unigryw. Ni fyddwch byth, byth yn mynd yn anghywir â’r strategaeth hon.

Logo TikTok

Rhan o’ch sylfaen cyfryngau cymdeithasol yw strategaeth fanwl gywir o bostio a thargedu’r gynulleidfa rydych chi am werthu iddi. Mae hyn yn golygu crefftio copi sy’n apelio atynt. Byddwch yn gyson a phostiwch unwaith y dydd yn ystod yr wythnos. Caniatáu i’r postiadau hyn yrru cysylltiad. Ymgysylltu ar lwyfannau fel Instagram a TikTok i ddeall a gwrando ar lais y cwsmer. Mae hyn yn cymryd amynedd ac empathi ac mae’r buddsoddiad hwn o’ch amser yn werth chweil.

Ymddiried yn eich greddf ond cael adborth gan bobl rydych chi’n ymddiried yn eich cylch mewnol a hefyd y rhai rydych chi’n eu parchu. Gwthiwch eich hun yn y dechrau i gysylltu ag arweinwyr diwydiant a’r rhai y gallwch ddysgu oddi wrthynt a rhoi adborth gonest i chi. Mae adeiladu eich sylfaen yn golygu rhoi eich ego i’r ochr a chryfhau’ch craidd fel entrepreneur.

Bydd datblygu strategaethau marchnata sy’n arloesol a modern a pharhau i ennill ymwybyddiaeth brand yn eich gwahaniaethu oddi wrth eich cyfoedion. Cofiwch: Efallai bod gennych chi’r cynnyrch neu’r gwasanaeth mwyaf, ond os nad oes neb yn gwybod amdano, neu’n gallu nodi pwy ydych chi mewn gwirionedd, ni fydd ots.

Newydd i gyfryngau cymdeithasol? Edrychwch ar y cyrsiau ar-lein hyn ar gyfer entrepreneuriaid sy’n cynnwys Facebook’s Blueprint a mwy.

Syniadau Clo

Nid oes angen i chi ohirio eich cychwyn nes bod gennych bob darn unigol mewn trefn. Peidiwch ag eistedd ar syniad. Ewch ati, ond byddwch yn graff ynghylch sut rydych chi’n adeiladu. Ni ddylai blwyddyn gyntaf entrepreneur gael ei gweld fel sbrint – marathon yw hi mewn gwirionedd a rhaid i chi edrych arno fel y gêm hir. Mae sylfaen yn eich gosod chi i wario’ch arian yn ddoeth, gwneud penderfyniadau call, a gosod nodau sy’n werth anelu atynt.

Mae strategaethau marchnata yn esblygu. Cynlluniau yn newid. Ond gwybyddwch hyn – mae hud a lledrith mewn symudiad a bydd strwythur cadarn yn eich cynnal ar gyfer taith hir, lwyddiannus. Mae gan yr entrepreneuriaid mwyaf llwyddiannus hunan-ymwybyddiaeth wych; maent yn adnabod eu hunain y tu mewn a’r tu allan ac mae hynny’n caniatáu iddynt nodi’r cyfleoedd cywir i’w dilyn. Felly cyfrwy i fyny ar gyfer y daith hir. A chadwch eich llygaid ar y gweledigaethau pwerus hynny. Byddwch chi yno’n ddigon buan os byddwch chi’n adeiladu’r sylfaen gywir ar gyfer llwyddiant.

Eisiau Dysgu Mwy?