Cynnydd a chynnydd Hapchwarae Symudol yn 2020

Mae hapchwarae symudol wedi dod mor boblogaidd fel ei fod bellach yn cyfrif am 50% o'r holl refeniw gemau. Erbyn diwedd 2019, amcangyfrifwyd bod y farchnad hapchwarae gwerth 152 biliwn, gyda dros hanner hynny yn dod o gemau symudol. Roedd hapchwarae yn arfer bod yn fwy o hobi neu'n ffordd i ddianc o fywyd bob dydd am gyfnod, ond nawr, diolch i dechnoleg fodern, mae hapchwarae bellach yn cael ei ystyried yn rhan o bob dydd.

Fel defnyddio smartphones ac mae apiau wedi dod yn fwyfwy cymdeithasol dderbyniol ym mywyd beunyddiol, mae hapchwarae ar-lein wedi dilyn yr un peth, gan adleisio'r duedd. Ond mae gemau symudol yn ymwneud â mwy na dim ond hybu refeniw i gwmnïau ac arweinwyr diwydiant. Mae'n ffordd hanfodol o wella enw da brand a chyrraedd cynulleidfa ehangach o gwsmeriaid. Yn yr erthygl hon edrychwn ar sut a pham mae hapchwarae symudol wedi tyfu cymaint.

Apiau Hapchwarae Ar-lein

Cynnydd a chynnydd Hapchwarae Symudol yn 2020 1

Mae cynnig ap 888 Casino yn enghraifft wych o ap hapchwarae poblogaidd sydd wedi'i ddylunio'n dda.

Gemau efelychu sy'n dominyddu'r farchnad gemau symudol, sydd wedi parhau i fod y gemau ffôn clyfar mwyaf poblogaidd ers blynyddoedd. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf mae cwmnïau gamblo wedi dechrau cydnabod pwysigrwydd sicrhau bod apiau ar gael ar y ddau Apple a dyfeisiau Android. Mae poblogrwydd chwarae ar ffôn symudol yn rhywbeth maen nhw wir wedi manteisio arno, gan gynhyrchu cynnig deniadol a chyffrous o brofiadau gamblo.

Mae nifer o gwmnïau blaenllaw yn y diwydiant gamblo wedi buddsoddi miliynau o ddoleri i ddatblygu apiau hapchwarae o ansawdd. Enghraifft o casino ar-lein gydag ap hynod drawiadol yw 888 Casino.

Mae'r tîm yn y casino yn datblygu eu holl dechnoleg hapchwarae yn fewnol yn hytrach na phrydlesu meddalwedd gan gwmnïau datblygu pwrpasol sy'n golygu eich bod chi'n cael profiad hapchwarae unigryw a chyffrous pan fyddwch chi'n ymweld â'r safle neu'n chwarae ar yr ap.

Mae'r dull hwn yn golygu eich bod wedi cael profiad gafaelgar, wrth fynd trwy ffôn symudol pan fyddwch chi'n chwarae 888 casino symudol rhywbeth na ellir ei ailadrodd mewn man arall. Ond, beth sy'n gwneud y cyfan yn werth chweil i'r gweithredwyr?

Cipio Cwsmeriaid

Bellach mae pobl yn treulio hyd at sawl awr y dydd chwarae gemau a gwario arian ar eu dyfeisiau symudol sy'n golygu symudol yw un o'r ffyrdd mwyaf i frandiau hapchwarae ddal tunnell o gwsmeriaid newydd.

Mae taflwybr diamheuol y diwydiant gamblo dros y blynyddoedd i ddod wedi'i anelu'n llwyr at gamblo symudol, felly mae'n gwneud synnwyr ariannol a rhesymegol i gwmnïau gamblo ddatblygu apiau symudol o ansawdd uchel i gadw i fyny â chystadleuwyr a sicrhau eu bod yn rhoi'r opsiwn i gwsmeriaid chwarae tra maen nhw ar fynd.

Mynegeio Google

Cynnydd a chynnydd Hapchwarae Symudol yn 2020 2

Mae ymddangos yn uchel yn y safleoedd chwilio ar chwiliad Google yn flaenoriaeth uchel i unrhyw gwmni sydd â ffocws ar-lein.

Yn negawd cyntaf y ffyniant gamblo ar-lein roedd yn weddol hawdd i gwmnïau sefydlu ddal cwsmeriaid newydd. Gyda llawer o gwmnïau gamblo blaenllaw yn cychwyn cyn y mileniwm, pan oedd yr union gysyniad o gamblo ar-lein yn estron nid yn unig i gwsmeriaid ond i lawer o arbenigwyr yn y diwydiant.

Roedd hyn yn golygu bod y gweithredwyr hynny a gofleidiodd yr olygfa ar-lein yn gyflym wedi cael mantais bendant ar ddarparwyr eraill a oedd naill ai'n wyliadwrus o gamblo ar-lein neu'n hollol onest, ddim yn ddigon hyderus i fuddsoddi yn y sector anghysbell eu hunain.

Ac eto, ar ôl blynyddoedd o dwf parhaus, buan y dechreuodd cystadleuwyr ddynwared dull cwmnïau llwyddiannus trwy gynhyrchu eu safleoedd gamblo ar-lein eu hunain gan arwain at y sefyllfa sydd gennym heddiw – un o'r marchnadoedd mwyaf dirlawn a phroffidiol yn y byd.

Bellach nid oes gan gwsmeriaid ddewis syml o un neu ddau o ddarparwyr ar-lein, yn lle hynny maent yn wynebu mynydd o gyflenwyr i gyd yn brwydro am eu sylw. O'r herwydd, mae mynegeio Google yn hanfodol bwysig i gwmnïau gamblo ar-lein sydd am i'w gwefan ymddangos mor uchel ar dudalen un o ganlyniadau chwilio Google.

Mae canlyniadau mynegeio byd-eang Google yn seiliedig yn bennaf ar gynnwys symudol. Mae hyn yn golygu bod sicrhau bod safleoedd ac apiau o'r ansawdd uchaf yn hanfodol i fusnesau gamblo. Mae hyn yn cynnwys sicrhau bod y cynnwys wedi'i strwythuro gyda phrofiad y defnyddiwr mewn golwg a bod hanfodion fel tagiau alt yn cael eu cynnwys ar ddelweddau. Trwy gael ap symudol a safle symudol uchel ei swyddogaeth, gall cwmnïau gamblo wneud eu hunain yn fwy gweladwy ar unwaith i ddarpar gwsmeriaid newydd.

Yr Heriau sy'n wynebu apiau Gamblo

Cynnydd a chynnydd Hapchwarae Symudol yn 2020 3

Am gael adolygiad pum seren gan gwsmer? Mae'n well i chi sicrhau eich bod chi'n datrys pob problem bosibl, hyd yn oed os yw'n broblem a achosir gan y cwsmer ei hun.

Nid yw'n hawdd rhyddhau ap gamblo llwyddiannus sydd wedi'i dderbyn yn dda. Er mwyn bodloni cwsmeriaid, mae angen i ddatblygwyr roi sylw arbennig i'r pethau canlynol:

Cyflymder y safle – mae'n rhaid i ddatblygwyr apiau wneud cynnig sy'n gweithredu ar lefel sylfaenol ar gyflymder isel er mwyn osgoi cwynion gan gwsmeriaid. Nid yw apiau'n gyfrifol am gwsmer ei hun Wi-Fi neu ddata gwael.

Dyfais symudol– gan fod ystod enfawr o ddyfeisiau symudol ar y farchnad gyda galluoedd graffig amrywiol a meintiau sgrin, mae angen i ddatblygwyr sicrhau bod yr ap yn gweithredu'n iawn ar nifer o wahanol fathau o ddyfeisiau. Efallai ei fod yn swnio fel peth sylfaenol i'w gwmpasu, ond mae llawer o apiau a gwefannau symudol yn methu â ffitio'u cynllun yn iawn i ystod o feintiau symudol a pherfformiadau sgrin.

Galluogi CRhA – Ymddangosodd Tudalennau Symudol Carlam yn gyntaf yn 2016 ac fe'u sefydlwyd gan Google i gyflymu'r broses o gyflwyno cynnwys trwy dynnu cod HTML i lawr i AMP. Er efallai eich bod wedi arfer â chyflymder tudalennau symudol carlam, efallai yr hoffech chi fwrw'ch meddwl yn ôl i 2015 pan fyddai gwefannau bwrdd gwaith yn cymryd oedran i agor ar eich dyfais symudol.

Rhaid i ddatblygwyr apiau gamblo dalu sylw arbennig i CRhA yn enwedig pan fyddant yn darparu gwasanaethau ffrydio fel casinos byw a thwrnameintiau pocer byw. Gall cyflymderau llwytho tudalennau araf ac amseroedd aros adfywiol fod y cyfan sydd ei angen i ohirio cwsmer a'u hanfon at gystadleuydd.

Crynodeb

Mae cynnydd mewn hapchwarae symudol wedi cyd-fynd yn berffaith â chynnydd gamblo ar-lein. Mae llawer o gwmnïau sy'n arwain y diwydiant wedi bwrw ymlaen trwy weithredu'r dechnoleg orau un nid yn unig i ddarparu apiau gwych i'w cwsmeriaid, ond hefyd i hybu enw da eu gwefan.

Dros yr ychydig flynyddoedd nesaf, disgwyliwch fwy a mwy o gamau ymlaen gan y diwydiant gamblo ar-lein a symudol wrth iddo ehangu ymhellach ledled y byd.