Busnesau bach: Peidiwch â dewis teclyn RHAI nes i chi ddarllen hwn!

Busnesau bach: Peidiwch â dewis teclyn RHAI nes i chi ddarllen hwn! 1

Ydych chi’n cael eich hun yn deffro mewn chwysu oer, wedi’ch dychryn gan y cwestiwn pa lwyfan rheoli cyfryngau cymdeithasol sy’n iawn i chi? Paid â difetha dy gwsg; rydym wedi eich gorchuddio!

Yn jôcs o’r neilltu, fel busnes bach sy’n ceisio rheoli’ch cyfrifon cyfryngau cymdeithasol, byddwch yn sylweddoli’n fuan nad yw ymarferoldeb platfform brodorol yn ddigon. Ar yr un pryd, efallai y bydd rhai offer rheoli cyfryngau cymdeithasol yn teimlo’n ormodol ac yn rhwystredig o ran eu cost.

Felly, beth ddylech chi ei ddewis? Pa fath o ymarferoldeb fyddai’n gwasanaethu’ch anghenion heb eich gadael chi eisiau mwy neu (efallai hyd yn oed yn waeth) wedi’ch llethu gan ormod o opsiynau?

Ar gyfer un, mae’n rhaid i unrhyw offeryn cyfryngau cymdeithasol symleiddio a symleiddio’ch gweithgaredd rheoli. Mae’n rhaid iddo roi’r gallu i chi dreulio llai o amser ar gyfryngau cymdeithasol yn fwy effeithlon. Rhaid iddo hefyd eich galluogi i ofalu’n gyflym am gyfathrebu â chwsmeriaid, cynllunio a chyhoeddi cynnwys yn rhwydd, neu wrando ar grybwylliadau. Yn olaf, dylai eich galluogi i fesur ac adrodd ar eich perfformiad a gwneud penderfyniadau ar sail eich canlyniadau.

Dyma rai o’r hanfodion y mae angen i’ch teclyn eu darparu i chi. Eisiau gwybod mwy? Edrychwch ar y 7 nodweddion y mae gwir eu hangen arnoch i gyrraedd y man melys rheoli cyfryngau cymdeithasol hwnnw!

Nodweddion hanfodol eich teclyn rheoli cyfryngau cymdeithasol

Wrth ddewis teclyn i reoli eich presenoldeb cyfryngau cymdeithasol, mae angen ichi ystyried yr holl sbectrwm o weithgareddau y mae’n caniatáu ichi eu perfformio. Heb ddealltwriaeth dda o alluoedd offeryn, ni allwch benderfynu a fydd yn gwasanaethu’ch anghenion.

Isod rydym wedi dewis saith nodwedd hanfodol platfform da. Bydd y rhain yn eich helpu i gwmpasu holl faes y cyfryngau cymdeithasol yn rhwydd a gras.

1. Calendr cynnwys hawdd ei reoli

Y pethau cyntaf yn gyntaf – mae angen calendr arnoch chi! Mae angen i unrhyw offeryn defnyddiol ganiatáu ichi gynllunio, amserlennu a chyhoeddi postiadau ar draws pob rhwydwaith o un rhyngwyneb am ddyddiau, wythnosau, a hyd yn oed fisoedd ymlaen llaw. Ac mae’n rhaid i chi allu gwneud hynny heb orfod copïo a gludo postiadau ar gyfer pob cyfrif ar wahân. Mae’n rhaid iddo hefyd roi trosolwg da i chi o’ch cynnwys fel y gallwch chi gadw golwg ar unwaith. Busnesau bach: Peidiwch â dewis teclyn rheoli cyfryngau cymdeithasol nes i chi ddarllen yr erthygl hon Yn ddelfrydol, dylech allu cynllunio a thynnu oddi ar ymgyrchoedd cyfryngau cymdeithasol cyfan trwy’r calendr.

PS: Peidiwch ag anghofio sicrhau bod ganddo lyfrgell gynnwys sy’n eich galluogi i chwistrellu delweddau a fideos deniadol ar eich postiadau.

2. Un mewnflwch ar gyfer eich holl negeseuon

Yn debyg iawn i fod angen i chi allu postio ar draws pob rhwydwaith, mae angen i chi hefyd allu ymateb i unrhyw grybwylliadau neu negeseuon yn y ffordd fwyaf syml posibl. Felly, mae angen mewnflwch arnoch sy’n cydgrynhoi cyfathrebiadau o bob sianel.

Ond gall ymateb i negeseuon a chyfeiriadau fynd yn llethol, yn enwedig os ydych chi hefyd yn defnyddio’ch cyfrifon ar gyfer cymorth cwsmeriaid. Felly, dylech chwilio am opsiynau sy’n eich galluogi i osod hysbysiadau ac addasu eich mewnflwch mewn ffrydiau gwahanol yn unol â’ch blaenoriaethau. Busnesau bach: Peidiwch â dewis teclyn rheoli cyfryngau cymdeithasol nes i chi ddarllen yr erthygl hon

3. Monitro cymdeithasol a gwrando i aros ar ben y sgwrs

Iawn, felly mae cyhoeddi a chyfathrebu wedi gostwng. Unrhyw beth arall? Wel, fel mewn unrhyw sgwrs, mewn gwirionedd mae’n dda bod yno a gwrando.

Mewn geiriau eraill, mae angen i’ch teclyn allu nodi nid yn unig cyfeiriadau at eich brand ond hefyd sôn am gystadleuwyr, hashnodau busnes, a thueddiadau diwydiant. Monitro cyfryngau cymdeithasol yw hwn – mae’n dweud wrthych beth sy’n digwydd.

Mae gwrando ar gyfryngau cymdeithasol yn dweud wrthych pam ei fod yn digwydd trwy gymryd y data a’i ddadansoddi ar gyfer ei gyd-destun a’i ystyr. Yn seiliedig ar eich canfyddiadau, gallwch osod nodau neu amcanion newydd ar gyfer eich cynnwys a’ch negeseuon yn y tymor byr er mwyn manteisio ar unrhyw gyfleoedd sy’n codi.

4. Ffordd syml o fesur eich ymdrechion

Darn hanfodol arall o’r pos sef rheoli cyfryngau cymdeithasol yw eich gallu i fesur eich perfformiad. Sut mae pobl yn ymateb i’r cynnwys rydych chi’n ei roi allan ac yn ymgysylltu ag ef? Wnaethoch chi ei hoelio gyda’ch post diweddaraf, neu ai dim ond cricedi sydd i’w clywed?

Mae angen i’r offeryn o’ch dewis eich galluogi i gasglu a dadansoddi’r holl ddangosyddion perfformiad allweddol (KPIs) perthnasol ar lefel post a sianel. Yn seiliedig ar ddadansoddiad o’r fath, dylech allu dod i ffwrdd â mewnwelediadau clir a gweithredadwy am eich perfformiad a throsi’r rhain yn newidiadau ystyrlon i’ch strategaeth cyfryngau cymdeithasol gyffredinol.

Yn olaf, wrth wirio galluoedd dadansoddeg platfform, edrychwch a yw hefyd yn caniatáu ichi greu adroddiadau perfformiad a’u hallforio mewn fformatau ffeil amrywiol. Byddwch yn diolch i mi yn ddiweddarach. Busnesau bach: Peidiwch â dewis teclyn rheoli cyfryngau cymdeithasol nes i chi ddarllen yr erthygl hon

5. Cydweithrediad tîm i hogi’ch neges

Os nad ydych chi’n sioe un person, a bod gennych chi dîm i’ch helpu chi i reoli cyfryngau cymdeithasol, gallwch chi elwa’n sylweddol ar alluoedd cydweithredu yn eich offeryn rheoli.

Gyda galluoedd o’r fath, gallwch chi daflu syniadau gyda’ch gilydd ar sut i weithredu ymgyrch neu friffio’ch gilydd ar dasgau sydd i ddod. Neu gallwch chi ddrafftio postiadau a chael rhywun i’w hadolygu i roi mewnbwn i chi ynglŷn â sut maen nhw’n swnio a beth allech chi ei wella.

Bydd opsiynau cydweithredu yn caniatáu ichi ddosbarthu gwaith ymhlith eich tîm fel bod eich gweithgaredd cyfryngau cymdeithasol yn dod yn hawdd fel pastai.

6. Integreiddiadau ag apiau eraill

Beth bynnag nad oes gan eich teclyn rheoli cyfryngau cymdeithasol o dan ei gwfl, efallai y bydd yn gallu gwneud iawn trwy integreiddiadau.

Trwy integreiddio â apps eraill, gallwch ehangu galluoedd eich offeryn a gwneud y broses reoli yn llyfnach ac yn fwy effeithlon. Gallai integreiddiadau gynnwys cysylltu’ch platfform â’ch Dropbox neu Google Drive yn unig ond hefyd ag offer fel Slack neu Trello, neu offer dadansoddeg gyda galluoedd hyd yn oed yn fwy.

Y ffordd honno, os oes angen unrhyw beth nad yw’r platfform yn ei gwmpasu, gallwch gael help o’r tu allan heb orfod newid offer.

7. Rhyngwyneb hawdd ei ddefnyddio

Dewiswch blatfform greddfol. Efallai nad yw hyn yn swnio fel bargen fawr, ond ymddiriedwch fi, mae’n gwneud gwahaniaeth enfawr. Mae angen i chi allu canolbwyntio ar eich tasgau, cadw’ch meddwl ar y strategaeth, a manteisio ar eich pwerau creadigol. Os ydych chi’n brysur yn ceisio darganfod sut i allforio adroddiad neu drefnu postiadau, ni fydd hyn yn gweithio allan. Felly, pan fyddwch chi’n dewis eich teclyn, gwnewch yn siŵr y byddwch chi’n mwynhau ei ddefnyddio!

Iawn, amser i ddewis eich teclyn cyfryngau cymdeithasol!

Roedden ni eisiau cael hwn allan yna. Mae angen teclyn syml arnoch chi, nid un sy’n teimlo fel eich bod chi’n gweithredu’r Starship Enterprise. Yn hytrach, rhywbeth tebycach i’r… Falcon y Mileniwm.

Yr hyn sydd ei angen arnoch chi mewn gwirionedd yw offeryn sy’n lleddfu’r baich a ddaw yn sgil rheoli sawl sianel ar unwaith (yn aml ar eich pen eich hun). Mae’r uchod yn nodweddion hanfodol datrysiad da. Byddant yn caniatáu ichi ymdrin â holl brif agweddau eich gweithgarwch cyfryngau cymdeithasol a rhyddhau eich amser i feddwl mwy am strategaeth a chynnwys.

Felly, yn chwilfrydig i roi cynnig ar Falcon Essentials? Edrychwch ar Falcon Essentials i ddarganfod mwy am sut y gallwn eich helpu i reoli cyfryngau cymdeithasol eich busnes!

Am yr awdwr

Mae Ilia wedi bod yn ysgrifennu am farchnata digidol ers tro 7 mlynedd. Weithiau mae’n rhannu ei feddyliau ar ei safle. Pan nad yw’n blogio, mae’n hoffi rhedeg a gwrando ar lyfrau sain.